Thiên kiến và Tử Vi

Thiên kiến và Tử Vi

Không mấy nơi nhiều sự thiên kiến và phiến diện như ở trong "môn Tử Vi". Với Tử Vi...